RSS

+48-33-49-80-801 
 +48-514-343-692
biuro@wadi.pl            Info@wadi.pl
  SKYPE:
:      
SKYPE: Ingainga622
:    SKYPE:
  460200635 

9:00-18:00  - 
                     On-Line
.
Regulamin

ZASADY OGÓLNE USUG I ZAKUPÓW W "WADI"

I. WPROWADZENIE:
1.W okresie letnim ceny usug i biletów s nieco wysze, ni podane w poszczególnych orientacyjnych cennikach, trasach i zmieniaj si co tygodniowo. Naley te doliczy koszty manipulacyjne: (przesyek, informacji kolejowej, kasjerki, zmienny kurs Hrywny, Rubla Biaoruskiego, Rubla Rosyjskiego, EURO i USD) s to koszty nie wielkie, lecz podnoszce cen usugi lub biletu. Bilety Kolejowe na tej samej jednakowej trasie, mog mie róne ceny w zalenoci od rodzaju pocigu oraz standardu wagonu. Konsulaty maj prawo zmienia opaty wizowe bez podania przyczyn.
2. Klientami WADI.fhu mog by wycznie osoby penoletnie, które ukoczyy 18 lat.
 
II. FORMALNOCI ZAKUPU BILETÓW, WIZ, UBEZPIECZE:
1. Zamówienia przyjmowane s tylko droga elektroniczn, po prawidowym wypenieniu odpowiedniego formularza zamówienia dostpnego na naszych stronach internetowych i otrzymaniu go przez WADI.fhu. Wypenienie formularza zamówienia jest jednoznaczn zgod klienta na zawarcie umowy miedzy klientem a WADI.fhu.
2. W szczególnych sytuacjach Konsultant, ma prawo przyj zamówienie w sposób telefoniczny wypeniajc w imieniu zamawiajcego i za jego zgoda odpowiedni formularz zamówienia dostpny na naszych stronach internetowych.
3. Formularz musi zawiera dane:
- Nazw i rodzaj zamawianej usugi,
- Kraj / kraje zamawianej usugi,
- Dokadn Tras w przypadku biletów,
- rodek Transportu w przypadku biletów,
- Dat / daty Wyjazdu i/lub Powrotu +-2 dni!!
- Dane osobowe zamawiajcej osoby, zwanego Zamawiajcym. Imi, drugie imi, nr Paszportu, PESEL, e-mail.
- Adres zamawiajcego, pod który ma by dostarczona przesyka z wykonanym zakupem lub wykonan usuga.
- Telefon kontaktowy - komórk (WANE!!).
- Dodatkowe osoby podróujce, imi, drugie imi, nr Paszportu, PESEL, e-mail.
- Maksymaln dat dostarczenia usugi pod wskazany w formularzu adres, w przypadku daty daleko sigajcej od daty wyjazdu, data dostawy moe by ustalana indywidualnie.
4. Zamawiajcy w Formularzu musi poda: Imi, drugie imi, nazwisko seri i nr paszportu, czsto s to dane, wymagane do zakupów lub realizacji usugi. Jeeli uwaasz, e dane osobowe lub Nr Paszportu to Twoja prywatna sprawa, prosimy nie zamawia u nas zakupów i usug.
5. Podanie Seri i nr Paszportu, Nie jest wymagane tylko do biletów po Terytorium UKRAINY! (Krym , Odessa) konsultant podpowie co naley wpisa.
6. W polu „UWAGI”, Naley poda Swoje zalecenia, zastrzeenia, proby. Niekiedy s one nie moliwe do wykonania ze wzgldu na ograniczenia prawno-wizowe lub na trasach szczególnie wyjtkowo atrakcyjnych w okresie wakacyjnym. Prosz by tego wiadomym. Niektóre zadania s nie realne np. "dolne miejsce, w 7 wagonie, 5 Przedziale obok fajnej miej Rosjanki" lub „zamawiam wiz na 20 lat wanoci” – prosz by realist ;-) Zalecenia z pola „uwagi” staramy si spenia w granicach prawa, moliwoci i zdrowego rozsdku! Uwagi naley poda krótko i zwile, formularz ma ograniczone pole wpisu.
7. Ustalamy i weryfikujemy zamówienie tj. tras wyjazdu, moliwo zakupu biletów, moliwo wykonania usug.
8. Podajemy orientacyjny koszt biletów/lub usugi. W przypadku braku takiego kontaktu,  prosimy zadzwoni, napisa, wysa E-maila z zapytaniem. Internet bywa zawodny! Dodatkowy kontakt moe rozwiza problem i niejasnoci zgoszenia.
4. Wpacacie Pastwo 100% ceny biletów i/lub usug. Ustalamy indywidualnie! Cen, jest ona ostateczna i nie podlega negocjacji!!!. Przed zakupem lub w czasie samych zakupów lub w sytuacjach awaryjnych kontaktujemy si z klientem.
5. Niedopuszczalne s jakiekolwiek zmiany, ju zamówionego zakupu lub usugi bdcej w trakcie jej realizacji.
6. Kupujemy, nastpnie przesyamy Pastwu Bilety, Wizy, Ubezpieczania lub inne usugi. :-) .
7. Po zakupie, chocia nie jest to obowizkowe, moecie Pastwo otrzyma informacj o wykonaniu zakupu lub stanie realizacji usugi.
8. Wystawiamy Rachunek /Faktur, a na danie wysyamy i przedstawiamy kosztorys, który nie podlega negocjacja i dyskusji!
9. Rachunek/Faktur wysyamy poczt e-mail lub na danie poczt, kurierem, po naliczeniu dodatkowych kosztów przesyki.
10. Wystawiaj Pastwo opini. Opini wystawia osoba która jest zamawiajcym lub OSOBICIE skadaa dokumenty (na naszym forum TUTAJ) lub E-mailem. Opinie zamieszczamy na naszych stronach internetowych np. www.wadi.pl , www.wadi.com.pl i innych. Nie przyjmujemy opinii kolegi, mojego kolegi, który sysza co od swojego kolegi, kiedy kupowaa jego koleanka!!!
11. Prosimy te o potwierdzenie odebrania biletów i wysania go do nas. Potwierdzenie w treci:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Potwierdzenie zgodnoci zamówienia:
Ja .....................(CZYTELNIE, Imi i Nazwisko).................................................. potwierdzam odbiór wykonanego zamówienia w firmie WADI.fhu zgodny ze zgoszonym formularzem zamówienia nr................ Nie wnosz adnych reklamacji, skarg i zaale, co do obsugi, sposobu i jakoci wykonanej usugi w firmie WADI.fhu.
Z usugi jestem w peni zadowolony i usatysfakcjonowany.
.........................................................
(podpis, Imi i Nazwisko)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. W przypadku braku dostarczenia powyszego potwierdzenia do 30 dni, sprawa ulega automatycznemu zamkniciu z wynikiem POZYTYWNYM i nie bdzie podlegaa reklamacji. Ewentualne warunki reklamacji s podane poniej z zastosowaniem ustawy:
Dz. U. Nr 223, poz. 2268, z 2004 r., z pón. Zm,”O usugach turystycznych”
13. W przypadku pyta o stan realizacji zakupu, prosimy o podanie: Nr ZAMÓWIENIA! + NAZWISKO ZAMAWIAJCEGO!
Jakiekolwiek informacje podawane s wycznie osobie która jest Zamawiajcym, zgodnie z Ustaw: Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996r. z po. zm. "O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" oraz Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z 1997 r. z pó. Zm. „O ochronie danych osobowych”
14. Osobom które s "anonimowe" tj. gg bez opisu, nie wywietlajce si nr telefonów dzwonicego, informacje podawane bd TYLKO drog e-mail. Konsultant ma prawo nie podawa takiej osobie adnych informacji, danych, cen i szczegóów! (zgodnie z Ustaw: Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996r. z po. zm. "O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" oraz Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z 1997 r. z pó. Zm. „O ochronie danych osobowych”. Prosimy o nie dopytywanie si przesadne 1-2 razy dziennie: "Jak moje zamówienie?". Tracimy na to cenny czas w celu wyjanienia, zamiast skoncentrowa si na zakupie oraz dopenieniu szczegóów innych spraw i zamówie.
15. Ewentualne warunki zwrotów nadpat oraz zgaszania reklamacji, podane s poniej.
 
III. SPOSÓB ODBIORU / PRZESYKI BILETÓW, WIZ, ZAPROSZE, UBEZPIECZE:
1. Odbiór zamówionych zakupów, usug odbywa si jako:
- Odbiór osobisty w naszych biurach.
- Odbiór osobisty w miastach gdzie mamy pracowników regionalnych, partnerów, przedstawicieli, po wczeniejszych uzgodnieniach miejsca odbioru i godziny.
- Jako przesyka Wartociowa - Ubezpieczona , Pocztex, Polecony – Priorytet (Poczta Polska), Kurier: (DHL, UPS, itp.)
- Przesyka droga elektroniczn lub teleinformatyczn, e-mail, skype, gg, fax, specjalny kod SMS.
Przesyka tego typu moe by stosowana w przypadku biletów elektronicznych lub plików internetowych.
2. Przesyki od nas, wychodz wedug potrzeb, firma kuriersk UPS.
3. W przypadku przesyki Paszportów, obowizkowy jest Kurier UPS lub odbiór osobisty.
4. Standardowo Kurier jest doliczany do ceny biletów, usug jako dodatek. Mona jednak zgosi inny sposób odbioru. Klient decydujcy si na inny sposób dostawy, zleca to na swoj odpowiedzialno. Cennik orientacyjny innych form dostawy:
KRAJ: UPS (preferowany) +29pln
Odbiór osobisty – bezpatnie jak w pkt.1
Polecony-priorytet koszt: +15pln :-) !!!
Przesyka Konduktorska: +30pln
Kurierzy: Pocztex: +35pln, DHL, DPD, 7-demka, UPS : +35pln
ZAGRANICA:
UPS: +180pln
Kurierzy: EMS / Pocztex +130pln
DPD +150pln (Po Europie)
DHL: od +250pln, cena wedug kraju przeznaczenia.
Firma UPS gwarantuje nam jako dostawy przesyki, niezawodno dostarczenia oraz nienaruszony jej stan.
W drodze ustale z klientem, przesyki mog by ubezpieczone na okrelon kwot. Dopat do ubezpieczenia przesyki pokrywa klient.
 
IV. TERMINY REALIZACJI:
1. Do 60 dni ( > 60 ), przed odjazdem wszystkie wymagania musz by ju sfinalizowane: komplet dokumentów (formularz Zamówienia + Nr Paszportów + wpata. Gwarantujemy wtedy e zakup si uda na 99,9% ;-)
2. Poniej 60 dni (60 ~ 14), Twoje szanse spadaj!!! nie gwarantujemy wtedy, i zakup bdzie zrealizowany na 99.9% zgodnie z zamówieniem, ale bdziemy si starali kupi.
3. Zamówie poniej 14 dni ( < 14 ), realizowane s TYLKO jako rezerwacje Elektroniczne, ceny takich zamówie, to ceny Biletów Oryginalnych.
4. Zamówienia poniej 14 dni (< 14), nie podejmujemy si zakup biletów oryginalnych.
Drodzy Pastwo, kto nie umie planowa - ten nie jedzie i siedzi w domu! :-)
 
V. BILETY ORYGINALNE
1. Prowadzimy porednictwo w sprzeday oryginalnych biletów kolejowych, na trasach prowadzcych na i z Krymu:
Ukraina - Ukraina tzn. trasy po Ukrainie, Lwów - Symferopol Krym, Lwów - Odessa Krym, Odessa Krym – Symferopol Krym, Lwów - Kijów, Kijów - Symferopol (Sewastopol) Krym, Kijów – Teodozja Krym, Kijów – Kercz Krym, oraz bilety powrotne na podanych trasach.
2. Na wyej wymienionych trasach mamy stae ceny. Nasza prowizja rednio wynosi 30-60 PLN za kady bilet, w zalewnoci od trasy.
 
Bilety trasy dalsze i trasa Transsyberyjska
3. Prowadzimy porednictwo w sprzeday oryginalnych biletów kolejowych, na trasach:
Ukraina - Rosja, Ukraina - Biaoru, Biaoru – Rosja, Rosja – Rosja (w tym Syberia, Bajka), Rosja – Kazachstan, Rosja - Kirgizja, Rosja - Uzbekistan, Rosja - Chiny, Rosja - Mongolia, Rosja - Korea Pónocna
Rosja – Tadykistan, Rosja - Turkmenistan, Ukraina: - Kazachstan, itd. do ceny kadego biletu doliczamy nasz prowizj, ustalan indywidualnie.
 
Bilety Kolejowe Pastw UE, Kolei Polskich, Niemieckich, Fiskich, Czeskich, Sowackich, Rumuskich…
4. Prowadzimy porednictwo w sprzeday oryginalnych biletów kolejowych, na trasach:
Trasy: Polska: - Rosja, Polska - Biaoru, Polska - Ukraina, Polska - Czechy, Polska - Sowacja, Polska - Niemcy, Polska - Austria, Polska - Wgry, Polska - Rumunia, Polska – Bugaria, Polska – Litwa.
Trasy: Niemcy - Niemcy,
Trasy: Czechy - Czechy, Czechy - Sowacja,
Trasy: Sowacja - Sowacja, Sowacja - Polska, Sowacja - Austria,
Trasy: Polska - Polska,
Trasy: Finlandia - Finlandia, Finlandia - Rosja,
Trasy: Niemcy - Niemcy, Niemcy – Polska, Niemcy – Francja, Niemcy – Austria, Niemcy –Szwajcaria, Niemcy – Belgia, Niemcy – Holandia, Niemcy – Dania,
Trasy: Sowacja - Sowacja, Sowacja - Czechy, Sowacja - Austria,
Trasy: Rumunia - Rumunia, Rumunia – Modawia,
Trasy: Wochy – Wochy, Wochy – Austria, Wochy – Niemcy, Wochy – Szwajcaria, Wochy – Sowenia, Wochy – Chorwacja,
5. Kad prowizje ustalamy Indywidualnie, kierujc si wasnymi! kryteriami, specyfik rynku, kursem walut, skomplikowaniem zamówienia, wymaganiami samego klienta itd.(dlatego bardzo prosimy nie poucza, nas ile co gdzie kosztuje ;-))
 
BILETY LOTNICZE
6. Poredniczymy równie w zakupie biletów linii lotniczych PLL LOT, oraz innych linii lotniczych, w tym Tanich linii lotniczych. Do ceny kadego biletu doliczamy nasz prowizj, ustalan indywidualnie.
7. Bilety Lotnicze realizujemy na trasach:
Z Polski do Rosji, z Ukrainy do Rosji, z Niemiec do Rosji, z Czech do Rosji,  Czechy do Kazachstanu, z Niemiec do Kazachstanu,
z Ukrainy na Biaoru, z Biaorusi do Rosji, po Rosji wewntrznie w tym Syberia, Bajka, daleki Wschód, z Rosji do Kazachstanu, z Rosji do Kirgizji, z Rosji do Uzbekistanu, z Rosji do Chin, z Rosji do Mongolii, z Rosji do Korei Pónocnej,
z Rosji do Wietnamu, z Rosji do Tadykistanu, z Rosji do Turkmenistanu, z Ukrainy do Kazachstanu, z Ukrainy do Gruzji, z Ukrainy na otw, z otwy do Uzbekistanu, z otwy do Kazachstanu, oraz wiele innych tras.
8. Wszystkie czynnoci dotyczce zamówienia jak w punktach: I, II, III. IV.
9. Bilety Lotnicze mog by dostarczone w formie elektronicznej, cena jednak obowizuje taka sama jak w przypadku biletów oryginalnych.
 
VI. REZERWACJE ELEKTRONICZNE BILETÓW
1. Prowadzimy porednictwo w sprzeday biletów kolejowych Kolei Rosyjskich, Ukraiskich, Biaoruskich, Mongolskich, Bilety Kolejowe Unii Europejskiej, Kolei Polskich, Niemieckich, Fiskich, Czeskich, Sowackich, Rumuskich, ...
Trasy: Rosja: - Rosja, Rosja - Biaoru, Rosja - Ukraina, Rosja - Kazachstan, Rosja - Kirgizja, Rosja - Uzbekistan, Turkmenistan, Tadykistan.
Trasy: Ukraina: - Ukraina, Rosja, Biaoru, Kazachstan, Kirgizja, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadykistan.
Trasy: Biaoru: - Rosja, Ukraina, Biaoru, Kazachstan, Kirgizja, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadykistan.
Trasy: Mongolia - Mongolia, Mongolia - Rosja, Mongolia - Chiny.
Trasy: Polska - Polska, Polska - Rosja, Polska - Biaoru, Polska - Ukraina, Polska - Czechy, Polska - Sowacja, Polska - Niemcy, Polska - Austria, Polska - Wgry, Polska - Rumunia, Polska – Bugaria, Polska –Litwa.
Trasy: Czechy - Czechy, Czechy - Sowacja,
Trasy: Sowacja - Sowacja, Sowacja - Polska, Sowacja - Austria,
Trasy: Finlandia - Finlandia, Finlandia - Rosja,
Trasy: Niemcy - Niemcy, Niemcy – Polska, Niemcy – Francja, Niemcy – Austria, Niemcy – Szwajcaria, Niemcy – Belgia, Niemcy – Holandia, Niemcy – Dania,
Trasy: Rumunia - Rumunia, Rumunia – Modawia,
Trasy: Wochy – Wochy, Wochy – Austria, Wochy – Niemcy, Wochy – Szwajcaria, Wochy – Sowenia, Wochy – Chorwacja,
Oraz tras innych
2. Wszystkie czynnoci dotyczce zamówienia jak w punktach: I, II, III, IV.
3. Sposobem dostawy jest przesyka drog elektroniczn, teleinformatyczn, e-mail, skype, gg, fax, specjalny kod SMS.
 
VII. WIZY, ZAPROSZENIA, UBEZPIECZENIA
FORMALNOCI POREDNICTWA:
1. Zamawiajc u nas Wiz, Zaproszenie, Ubezpieczenie itd. Zgadzaj si Pastwo automatycznie na nasze dziaanie w swoim imieniu, dotyczce wykonania stosownych usug.
2. Zamawiajc u nas Wiz, Zaproszenie, Ubezpieczenie itd. zgadzaj si Pastwo na przestrzeganie prawa, zasada kulturowych, religijnych i norm etycznych Pastwa na którego terytorium zamierzacie si Pastwo uda.
3. Zamawiajc u nas Wiz, Zaproszenie, Ubezpieczenie wypeniaj Pastwo oraz przesyaj stosowne dokumenty wedug wykazu poszczególnego Pastwa / Pastw. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów mone skutkowa odmowa wydania wizy za co NIE PONOSIMY odpowiedzialnoci lub niemoliwoci wykonania Zaproszenia bd Ubezpieczenia.
4. Kady konsulat MA PRAWO wezwa osob aplikujc o wiz w celu udzielenia wyjanie, aplikujcy wykonuje tak podró na swój koszt wasny.
5. Kady konsulat MA PRAWO zarzdza dodatkowych dokumentów od osoby aplikujcej o wiz. Przesanie lub dostarczenie takich dokumentów aplikujcy wykonuje na koszt wasny.
6. Kady konsulat MA PRAWO odmowy wydania wizy, BEZ PODANIA przyczyn, w takich sytuacjach Opaty nie s zwracane. Sytuacje odmowy wydania wizy, zdarzaj si sporadycznie lecz prosz mie to na uwadze. Najczstszymi powodami odmowy jest:
- BRAK WYMAGANYCH DOKUMENTÓW nie dostarczonych bezporednio przez OSOB aplikujca (tj. Bilety - Oryginalne, potwierdzenia noclegów itd.)
- NIECZYTELNE, "BYLE JAKIE" wypenienie wniosków wizowych
Wikszo w/w dokumentów jestemy Pastwu wstanie pomoc uzyska po WCZENIEJSZYM!!! Ustaleniu, przygotowaniu oraz opaceniu np. Noclegów, Biletów itp.
7. Otrzymanie wizy danego Pastwa NIE JEST równoznaczne z wjazdem na jego terytorium, o wjedzie na obce terytorium decyduje ostatecznie Stra Graniczna i/lub suby Imigracyjne poszczególnego Pastwa.
8. Dla Obywateli POLSKICH dokumentem podróy jest:
- CAY WIAT: TYLKO Wany Paszport lub Paszport + wana wiza/wane wizy, Pastwa/ Pastw, do którego udaje si turysta.
- GRUPA PASTW CZONKOWSKICH SCHENGEN – TYLKO Wany: Paszport lub Dowód Osobisty. Prosimy o samodzielne dokadne zapoznanie si przez wyjazdem z przepisami Imigracyjnymi danego Pastwa oraz skadem Pastw Grupy Schengen.
 
VIII. PROWIZJE I OPATY
1. Prowizja ustalana i przyjmowana jest w walucie PLN, w przypadku zakupu przez cudzoziemców zamieszkaych poza granicami Polski i opaty w walutach obcych, prowizja jest przeliczana z PLN na EURO, USD lub inn walut ogólnie wymienialn.
2. Prowizja ustalana jest indywidualnie wedug skomplikowania zamówienia, iloci osób zamawiajcych, rodzaju usugi.
3. Opaty i prowizje przyjmowane s na rachunek bankowy WADI.fhu, wpaty gotówkowe w siedzibie firmy lub inny sposób po wczeniejszym ustaleniu z klientem.
4. Prowizje i Opaty za zakupy i usugi przyjmowane s w 100%, przed przystpieniem do zakupu i realizacji usug. Opaty za wycieczki, wyprawy, wyjazdy, przyjmowane s wedug zawartej umowy o realizacj imprezy turystycznej, wycieczki, wyprawy.
5. Jako dat zaksigowania rodków od klienta uwaa si dat wpynicia gotówki od klienta, na konto bankowe WADI.fhu,
6. Prowizja za rezerwacje biletów elektronicznych to: 49pln !!! doliczana do ceny kadego biletu.
7. Prowizja za bilety lotnicze, oryginalne bilety kolejowe inne usugi naliczana jest indywidualnie.
 
IX. OPATY DODATKOWE:
Opaty dodatkowe pobierane s w nastpujcych sytuacjach:
1. Za raco le przygotowan dokumentacj wizow przez osob aplikujc, pobieramy opat +25% ceny WIZY!!!!
2. Za jakiekolwiek zmiany podczas zakupu biletów 45 dni przed podan dat wyjazdu, pobieramy dodatkow opat +20% ceny biletu!!!
3. Osoby, prezentujcy Królewskie, Hrabiowskie zachowanie... (typu: "bo Ja jestem z X. i nie wiadomo KTO ze mnie jest"...) +30% ceny! minimum +100pln.
4. W przypadku zachowania daleko wychodzcego poza tzw. "Zasady dobrego Wychowania" (impertynencje, straszenie, przeklinanie, wulgaryzmy, jakiekolwiek niemile odnoszenie si do Naszego Personelu ) +20% ceny! minimum +100pln.
5. W przypadku rozmów sugerujcych co najmniej dziwne zachowanie lub pod wpywem alkoholu i innych rodków odurzajcych +20% ceny! minimum +100pln.
6. Identyfikacja osoby dzwonicej, bdzie przeprowadzona na wniosek: Prokuratury, Sdu, Policji lub firmy windykacyjnej na jej koszt, tzn. "artownisia".  
Ponadto Konsultant w przypadku w/w zachowa  MA PRAWO:
- nie przyjmowa zamówienia!
- nie wykonywania zamówienia!
- skasowa zamówienie ju zoone!
- nie udziela adnych informacji!
- nie prowadzenia dalszych rozmów!
- rozczy rozmow telefoniczn!
BEZ PODANIA JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN!!!
 
X. ZWROTY NADPAT
1. Zwroty wykonywane s TYLKO i wycznie w zakresie Biletów Kolejowych, Lotniczych, Autokarowych, jeeli istniej takie moliwoci techniczne danych przewoników, w przypadkach nadzwyczajnych, PRZED WYKORZYSTANIEM BILETÓW w terminie 14 dni od daty wyjazdu/wylotu, podanym na bilecie.
2. Zwroty nie wykorzystanych biletów elektronicznych, oddanych w danym pastwie dokonywane s na podstawie oryginalnych druków zwrotu.
3. Zwroty wykonywane s w przypadku problemów technicznych z zakupem biletów przez WADI.
4. Zwroty realizowane s po otrzymaniu informacji na Pimie, Fax, e-mail.
5. Zwroty nadpat wykonywane s TYLKO i WYCZNIE na konto z jakiego otrzymalimy przelew od zamawiajcego.
6. Zwroty wykonywane s w przypadku moliwoci technicznych danych przewoników kolejowych, Autokarowych, Lotniczych (Linii Lotniczych)
7. Czas oczekiwania na zwrot, uzaleniony jest od moliwoci technicznych Przewoników oraz regulaminów Przewoników.
8. Wielko zwrotów:
- Bilety Kolejowe, W przypadku: „a bo ja si rozmyliem” 30 dni przed podan dat wyjazdu, BRAK ZWROTÓW! NAPRAWD nie interesuj nas Pastwa powody!
- Wizy, Zaproszenia - BRAK ZWROTÓW.
- Koleje Mongolskie 50%.
- Koleje inne 75%.
- Ubezpieczenia - 100% po otrzymaniu zgody Towarzystwa Ubezpieczeniowego i anulowaniu Polisy.
- Wycieczki, Wyprawy, Urlopy, Noclegi - zwroty wedug Zawartej Umowy.
9. Wszystkie zwroty, pomniejszone s o koszty przelewów bankowych i prowizje bankowe.
 
XI. WYCZNIE ODPOWIEDZIALNOCI PRAWNEJ WADI.
1. Nie odpowiadamy prawnie i nie mamy wpywu, za opónienia dostarczenia przesyek, a take za opónienia powstae na skutek dziaania Poczty Polskiej, Rosyjskiej, Biaoruskiej, Ukraiskiej oraz innych Pastw, a take za dostawy firm kurierskich.
Przesyki mog podlega zarówno kontroli celnej jak i kontroli bezpieczestwa, co moe wyduy czas oczekiwania na przesyk i/lub realizacj zakupu, usugi.
2. Nieodpowiadany prawnie, za bdy, opónienia, transferu gotówki lub inne bdy bankowe powstae na drodze przelewów elektronicznych, a take za inne bdy bankowe powstae podczas wykonywania przelewów przez klienta, które mog doprowadzi do braku zakupu lub realizacji zamówienia jego anulacji lub opónienia.
3. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, podawania przez aplikujcego o wiz nieprawdziwych danych lub zatajenia jakichkolwiek danych, mogcych utrudni lub uniemoliwi wydanie wizy. Osoba piszca takie dane wykonuje to na wasn odpowiedzialno, wcznie z konsekwencjami prawnymi takiego postpowania.
4. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, skadania niekompletnej dokumentacji, skadania bdnej dokumentacji lub bdnie wypenionej przez aplikujcego oraz dokumentacji wizowej niezgodnej z obowizujcymi przepisami prawa. Prosimy Zapytaj!, nim co le wypenisz! Kto pyta nie bdzi!
5. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, skadania samowolnych wniosków wizowych niezgodnych z podanymi na naszej stronie.
6. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, skadania dokumentów (szczególnie: WNIOSEK WIZOWY) wypenionych "byle jak", niechlujnie i nieczytelnie.
7. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, samodzielnego skadania dokumentów przez osob aplikujce, do wydziaów konsularnych, które wykonuj to na wasna odpowiedzialno, a posiadaj nasze ubezpieczenia, zaproszenia i inne dokumenty.
8. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku braku posiadania wizy / wiz przez osob kupujc u nas usugi: bilety, wycieczki, wyjazdy, wyprawy itp.). Zwyczajowo informujemy o koniecznoci posiadania wizy / wiz, do danego Pastwa, jednoczenie umoliwiamy wykonanie takiej usugi u nas. Jednak ostateczna decyzja o sposobie realizacji wykonania wizy naley do samego klienta.
9. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku problemów klienta ze Stra Graniczn poszczególnego Pastwa / Pastw.
10. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku problemów klienta ze Policj (Milicj) poszczególnego Pastwa / Pastw.
11. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku problemów klienta z innymi organami kontroli poszczególnego Pastwa / Pastw.
12. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku problemów klienta ze Stra Graniczn, POLICJ, Inspekcj Celn Rzeczpospolitej Polskiej.
Zwyczajowo w sytuacjach "krytycznych" zapewniamy klientowi:
- kontakt z najblisz ojczyst Ambasad, Konsulatem danego kraju,
- lub Ambasad, Konsulatem UE w przypadku Obywateli Unii Europejskiej i Polskich.
W przypadku nie moliwoci wykonania takiego kontaktu (tereny odlegle, brak cznoci), ojczysta Placówka Dyplomatyczna klienta jest informowana o incydencie przy najbliszej moliwej okazji.
13. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku nagych zmian kursów walut, które wpywaj na cen usug. tj. bilety, rezerwacje, zaproszenia itp. W takim wypadku mog by wymagane dopaty, poniewa wikszo usug np. Bilety kupowane s w walutach obcych.
 
XII. REKLAMACJE:
1. Reklamacje rozpatrywane s INDYWIDUALNIE, na podstawie przesanych Oryginalnych dokumentów! tj.:
- Oryginalnych Paszportów, Oryginalnych Biletów itp. w celu weryfikacji.
- Upowanienia Notarialnego w przypadków biletów oryginalnych, upowaniajce nasza firm do potencjalnego zwrotu biletów, w przypadku uznania reklamacji z wynikiem pozytywnym.
- Tumaczenia przysigego na j. Rosyjski w/w Upowanienia Notarialnego.
2. Oba powysze dokumenty, Reklamujcy wykonuje na koszt: wasny.
3. Jakiekolwiek reklamacje po wykorzystaniu biletów, wizy, noclegów itp., nie bd rozpatrywane! Ze wzgldów oczywistych.
4. Reklamacje przyjmowane i rozpatrywane s w formie PISEMNEJ, do 15 dni od wysania przesyki z biletami, wizami itd.
5. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia lub wniesienia reklamacji do 15 dni od wysania przesyki z biletami, wizami, sprawa ulega automatycznemu zamkniciu z wynikiem POZYTYWNYM i nie bdzie podlegaa reklamacji.
6. W przypadku uznania Reklamacji, zwrot patnoci (lub nadpaty) wykonywany jest TYLKO I WYCZNIE na konto z którego otrzymalimy wpat od zamawiajcego.
7. Reklamacje rozpatrywane s na zasadach przepisów prawa, Kodeksu Cywilnego, Ustawy: Dz. U. Nr 223, poz. 2268, z 2004 r., z pón. Zm,”O usugach turystycznych”.
8. Sprawy sporne rozpatrujemy na drodze polubownej. W sytuacjach ewidentnego braku dobrej woli ze strony klienta, sprawy sporne kierujemy na drog Sdow z waciw dla Sdu Rejonowego siedziby WADI.fhu
 
XIII. INNE
1. Drodzy Pastwo, nasze zasady s proste, jasne i zrozumiae. Nie przyjmujemy adnych: „zwrotów” , „przebukowa” i... „a bo ja si rozmyliem”. Zamawiajc bilety, wizy lub inne usugi podejmujecie Pastwo wiadom decyzj zakupu lub wykonania usugi. Bilety zazwyczaj s IMIENNE (Nazwisko i Nr Paszportu), na Konkretn DAT, GODZIN, NR POCIGU, TRAS i MIEJSCE, kupowane s zagranic, a zakupy czsto prowadzone w walutach obcych. Std czsto brak moliwoci zwrotu, zmiany daty wyjazdu, bd uczestnika wyjazdu. Wizy natomiast NIE PODLEGAJ adnym zmianom, „przebukowaniom”, czy zwrotom, ze wzgldu na przepisy konsularne.
2. Wszystkie osoby dokonujce zamówie i zakupów za porednictwem WADI w sposób internetowy lub tradycyjny, automatycznie zgadzaj si na zasady zawarte w regulaminie WADI oraz wyraaj zgod na otrzymywanie materiaów promocyjnych, reklamowych za porednictwem poczty tradycyjnej lub rodkami elektronicznymi: gg, skype, e-mail itp.
3. Wszystkie rozmowy z naszymi pracownikami s kontrolowane oraz okresowo nagrywane.
4. Rozmowy wulgarne, z impertynencjami, straszeniem, ubliajcych naszym pracownikom s NAGRYWANE AUTOMATYCZNIE i kierowane do odpowiednich organów porzdkowych, Sd, Policja, Prokuratura itd. celem uzyskania odszkodowa i sankcji prawnych oraz zado uczynienia naszym pracownikom.
5. Bardzo prosimy, jeli: "Pie" lub "nie umiesz si zachowa" - NIE DZWO ;-)
6. Regulamin wchodzi w ycie z dniem: 25.12.2010r. godz. 22:00.
7. Poprzedni REGULAMIN traci moc automatycznie. Jakiekolwiek sprawy zalege obowizuj z zastosowaniem Nowego Regulaminu i na tej podstawie bd rozpatrywane.
 
Drodzy Pastwo, My Was szanujemy.... szanujcie i nas!!!
yczymy miych wypraw i podróy.
 
powrt
, , , , , , , , , , Witamy na naszej www.wadi.pl, www.ru.wadi.pl, www.Wadi.com.pl
        
        
        
        
        
         
         
        
        
        
        
        
        
wadi.pl wadi.com.pl
wadi.pl wadi.com.pl

-   
KSI - Portale turystyczne
  ru.wadi.pl